1745

What you immediately
And desperately need:
A desire-rejection-project.

Вот что тебе немедленно
И позарез нужно:
Проект отказа от желания.